Privaatsuspoliitika

Konfidentsiaalsuse kokkulepe

Teie konfidentsiaalsuse tagamine on atomium töö tähtis aspekt. Käesolev konfidentsiaalsuse kokkulepe sisaldab infot selle kohta, milliseid kasutaja andmeid on võimalik saada tema viibimise ajal komers veebilehel ja kuidas neid kasutatakse.

Personaalse info saamine

atomium kogub ja kasutab alljärgnevat personaalset infot:

Andmeid selle kohta, kuidas kasutate atomium veebilehte.
Andmeid kõigi operatsioonide kohta, milles te osalete sellele lehel.
Infot, mida sisestate veebilehel registreerumiseks.
Teie poolt edastatavat infot meie poolsete teenuste osutamise eesmärgil.
Mis tahes muud teie poolt atomium veebilehel edastatavat infot.

Personaalse info kasutamine

komers võib kasutada teie personaalset infot alljärgnevatel eesmärkidel:

Veebilehel töö toetamiseks.
Spetsiaalselt teile mõeldud veebilehe personifitseerimiseks.
Teile juurdepääsu võimaldamiseks kõigile veebileheteenustele.
Teie poolt tasumisele kuuluvate teenuste pakkumine.
Teile osutatud teenuste kohta väljavõtte ja arve saatmiseks.
Maksearvelduste tegemiseks.
Marketingi kommunikatsioonide pidamiseks.

Vajadusel avaldab atomium teie personaalset infot oma agentidele või teistele vahendajatele, kes on kohustatud seaduslikul viisil kasutama seda personaalset infot vastavalt käesolevale konfidentsiaalsuse kokkuleppele.

Lisaks ülalnimetatud konfidentsiaalsuse kokkuleppes nimetatud personaalse info avalikustamisele võib atomium samuti edastada teie isiklikku infot vastavatele instantsidele kehtiva seadusandluse kohaselt kohtu- või muude menetluste korral, samuti seadusest tulenevate komers õiguste kaitseks.

Teie andmete turvalisus

atomium püüab rakendada kõiki võimalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmed teie isikliku info kadumise, kuritarvitamise või modifitseerimise vältimiseks. komers säilitab teie poolt edastatud infot üksnes turvalistel serveritel. Eriti tähtis info edastatakse üksnes šifreeritult, kasutades selleks tänapäevaseid krüptograafiameetodeid.

Riikide vahelise info edastamine

atomium pooltkogutavatinfotvõibsäilitada, töödeldajaedastadanenderiikidevahel, kusatomiumilonmistaheslegaalnetegevus, etosutadatäiesmahuskõikiteenuseidkäesolevaKonfidentsiaalsusekokkuleppekohaselt. Lisaks öeldule kuvatakse teie poolt sellel veebilehel avaldamiseks mõeldud info avalikult ning see muutub ligipääsetavaks kogu maailmas. Te annate oma nõusoleku sellisel moel teid puudutava info edastamiseks eri riikide vahel.

Muudatuste tegemine antud dokumenti

atomium saab teha parandusi Konfidentsiaalsuse kokkuleppesse, uuendades nimetatud veebileht. atomium jätab endale õiguse mitte teavitada isiklikult taolistest muudatustest. Seepärast soovitame teil aeg-ajalt üle vaadata nimetatud dokumenti jälgimaks sellesse tehtavaid muudatusi.

Kolmandate isikute veebilehed

Käesolev veebileht sisaldab välisviiteid teistele veebilehtedele. atomium ei kanna mis tahes vastutust nende veebilehtede ja muude kokkulepete konfidentsiaalsuse ning nende sisu eest.

Küsimused atomiumi-le

Kui teil tekivad küsimused seoses Konfidentsiaalsuse kokkuleppega või mis eesmärkidel atomium kasutab teie isiklikku infot, kirjutage Miakro Estonia OÜ

 

Views: 26