Meie e-pood kasutab Küpsiseid (ingl. cookies), et anda Teile võimalikult head kasutajakogemust, ning me soovitame nende kasutamist lubada naudingu saamiseks veebilehe sirvimisest.

Kasutamisleping

Käesolev kasutamisleping reguleerib suhteid kasutaja (edaspidid Kasutaja) ühelt poolt ja Miakro Estonia OÜ (edaspidi Miakro Estonia OÜ) teiselt poolt (Kasutaja ja Miakro Estonia OÜ edaspidi ühiselt Pooled) internetikeskkonnas Atomium.ee (edaspidi atomium).
Registreerides ja asudes kasutama atomium internetikeskkonda, kasutaja kinnitab, et:
• ta on vähemalt 14-aastane
• tal on kõik õigusaktidest tulenevad nõusolekud atomium kasutamiseks
• ta on käesoleva lepingu tingimustega tutvunud, nõus ning kohustub neid täitma
• ta on atomium lisatingimustega tutvunud, nõus ning kohustub neid täitma
Tingimused
1. 1.
Definitsioonid
1. 1.1.atomium — www.atomium.ee internetileheküljel asuv virtuaalne keskkond (sh ka muud komers võrku kuuluvad veebilehed), alamlehed ning lehed sotsiaalsetes võrgustikes, mis kuuluvad Miakro Estonia OÜ ettevõttele registreerimisnumbriga 12174645.
2. 1.2.Kasutaja — füüsiline või juriidiline isik, kes on registreeritud komers internetikeskkonnas (sh ka muudel atomium võrku kuuluvatel veebilehtedel).
3. 1.3.Konto — füüsilise või juriidilise isiku virtuaalne konto atomium internetikeskkonnas.
4. 1.4.Teenus — kasutajale Miakro Estonia OÜ poolt osutatav teenus (sh kasutajale võimaldatav komers internetikeskkonna kasutamise teenus, mis seisneb kasutajale konto (atomium konto) loomises, kasutaja kuulutuste elektroonseks käitlemiseks).
5. 1.5.Hinnakiri — dokument, kus on määratud hinnad (tasud) Miakro Estonia OÜ teenuste eest.
6. 1.6.Tööpäev — kalendripäev (ajavahemikus esmaspäevast reedeni kl 9:00—17:00), mis ei ole puhkepäev, riigi- või rahvuspüha.
7. 1.7.Kasutamisleping — käesolev dokument, mis reguleerib Miakro Estonia OÜ ja kasutaja vahelised suhted, ning sätestab õiguslikud alused.
8. 1.8.Tingimused — käesoleva dokumendi lahutamatu osa.
9. 1.9.Lisatingimused
10. 1.10.Õigusakt — Eestis kehtiv õigusakt.
1. 2.
Miakro Estonia OÜ vastutus, õigused ja kohustused
1. 2.1.Miakro Estonia OÜ ei vastuta kasutaja poolt edastatud ning atomium internetikeskkonnas avaldatud reklaami, teenuste või toodete sisu, kvaliteedi, kättesaadavuse ning tutvustuse õigsuste eest.
2. 2.2.Miakro Estonia OÜ ei vastuta kõigis atomiumi kasutajate vahelistes võimalikes vaidlustes, sealhulgas kohtulikes vaidlustes, hagides ja nõuetes.
3. 2.3. Miakro Estonia OÜ ei vastuta mitte mingil juhul ühegi kahju eest, mis tekib seoses pakutavate teenuste kasutamisega või nende kasutamise võimatusega.
4. 2.4.Miakro Estonia OÜ omab õigust kustutada, muuta ja peatada kasutaja teenuste või toodete kuulutust komers internetikeskkonnas ilma etteteatamata, vastavalt oma vajadusele.
5. 2.5.Miakro Estonia OÜ omab õigust ühepoolselt muuta komers internetikeskkonnas avaldatud kuulutusi, teenuseid ning tooteid ja informeerida kasutajaid sellest komers internetikeskkonnas.
6. 2.6.Miakro Estoni OÜ omab õigust ühepoolselt muuta tingimusi, mis jõustuvad alates nende komers internetikeskkonnas avaldamisest.
7. 2.7.Mikro Estoni OÜ omab õigust kasutajate juurdepääsu piirata või blokeerida, kui kasutajad tekitavad atomium, keskkonnale kahju, tekitavad võimalikke juriidilisi probleeme või rikuvad seadusi, intellektuaalse omandi õigusi või muid kokkuleppeid (sh teostavad punktis 9.1 loetletud rikkumisi), ning nõuda leppetrahvi, hüvitist (saamata jäänud tulu ja katkenud äritegevusega seotud kulu).
8. 2.8.Miakro Estonia OÜ omab õigust mis tahes teavet ilma etteteatamata muuta.
9. 2.9.Miakro Estonia OÜ omab õigust kasutaja kirjadele mitte vastata ning kasutaja palveid, taotluseid või nõudeid, mis on käesolevate tingimustega, lisatingimustega või õigusaktidega vastuolus, ignoreerida.
10. 2.10.Miakro Estonia OÜ kohustub tagama loetletud teenuste hinnakirjas teenuste osutamist, juhul kui see ei riku käesoleva lepingu tingimusi. Miakro Estonia OÜ ei oma kohustust tagada teenuste osutamist atomium internetikeskkonnas, juhul kui see kahjustab tema mainet teiste kasutajate ees, on majanduslikult kahjulik Miakro Estonia OÜ jaoks, võimatu vääramatu jõu, tehniliste põhjuste või muude asjaolude tõttu, mis kahjustab Teiste kasutajate huve.
1. 3.
Kasutaja vastutus, õigused ja kohustused
1. 3.1.Kasutaja vastutab iseseisvalt enda kohta valeandmete edastamise eest atomium internetikeskkonnas.
2. 3.2.Kasutajal on õigus registreerida ning kasutada atomium internetikeskkonnas ainult ühte kontot.
3. 3.3.Kasutajal on õigus soetada teenuseid või tooteid, mis on avaldatud komers internetikeskkonnas.
4. 3.4.Kasutaja kohustub käituma atomium internetikeskkonnas vastavalt käesolevates tingimustes sätestatule, vastavalt headele kommetele ja vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele.
5. 3.5.Kasutaja kohustub iseseisvalt vastutama atomium internetikeskkonnas avaldatud kuulutuste sisu, teenuste ja toodete kvaliteedi, ning kättesaadavuse ja tutvustuse õigsuse eest.
6. 3.6.Kasutaja kohustub kasutama atomium internetikeskkonda vastavalt käosolevatele tingimustele.
7. 3.7.Kasutaja on kohustatud edastama ainult õigeid andmed enda kohta atomium internetikeskkonnas.
8. 3.8.Kasutaja on kohustatud viivitamatult teatama Miakro Estonia OÜ-le kõikidest probleemidest atomium internetikeskkonna kasutamisel.
9. 3.9.Kasutaja on kohustatud informeerima Miakro Estonia OÜ-t asjaoludest, mis võivad takistada käesolevate tingimuste nõuetekohast täitmist.

1. 4.
Poolte vastutus
1. 4.1.Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest kannavad pooled õigusaktides ettenähtud vastutust.
2. 5.
Privaatsus
1. 5.1.Kasutaja annab oma nõusoleku Miakro Estonia OÜ– le oma isikuandmete töötlemiseks, kasutamiseks ja teadete saatmiseks.
2. 5.2.Kasutajal on alati võimalus loobuda Miakro Estonia OÜ poolt edastatud teadete saamisest.
3. 5.3.Miakro Estonia OÜ kohustub mitte avaldama kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud õigusaktidega ettenähtud juhtudel.
4. 6.
Teated
1. 6.1.Miakro Estonia OÜ edastab kasutajale personaalseid teateid sõltuvalt edastatava teate sisust kas kasutaja poolt avaldatud postiaadressile, e-posti aadressile või iseteenindusse. Vastavad teated loetakse kasutaja poolt kättesaaduks viie (5) tööpäeva jooksul.
2. 7.
Vaidluste lahendamine
1. 7.1.Miakro Estonia OÜ ja kasutaja juhinduvad õigusaktidest.
2. 7.2.Vaidlusalused küsimused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel. Juhul kui see osutub võimatuks — lahendatakse vaidlus Harjumaa kohtus.
3. 8.
Tõlgendamine
1. 8.1.Käesoleva lepingu tingimust tuleb tõlgendada koos käesoleva lepingu teiste tingimustega, andes igaühele neist tähenduse, mis lähtub käesoleva lepingu kui terviku tähendusest. Tingimuste tõlgendamisel eelistatakse tõlgendust, mis muudab lepingu tingimuse seaduslikuks või kehtivaks. Kahtluse korral tuleb väljendeid, millel võib olla rohkem kui üks tähendus, mõista viisil, mis sobib kõige rohkem tingimuste olemuse ja eesmärgiga.
2. 9.
Lepingu rikkumine
1. 9.1.
Lepingu rikkumine on:
1. 9.1.1.atomium internetikeskkonnas sisalduva teabe ilma Miakro Estonia OÜ nõusolekuta reprodutseerimine ja avaldamine. Sellist teavet tohivad kopeerida ainult füüsilised isikud ja ainult isiklikuks kasutamiseks.
2. 9.1.2.ebaõige, ebatäpne või eksitava teabe esitamine (sh isikliku teabe ja isikuandmete osas);
3. 9.1.3.oma konto üleandmine kolmandatele isikutele, ilma Miakro Estonia OÜ eelneva nõusolekuta;
4. 9.1.4.prügiposti levitamine ja teistele kasutajatele nende nõusolekuta e-kirjade saatmine (sh masspostitus);
5. 9.1.5.arvutiviiruste või muu tehnoloogia levitamine, mis võib kahjustada atomium internetikeskkonda või selle kasutajate huvisid ja vara;
6. 9.1.6.tülide õhutamine, ebatsensuursete väljendite kasutamine ning vägivalla propageerimine;
7. 9.1.7.atomium internetikeskkonnas mitme konto registreerimine ja kasutamine;
8. 9.1.8.kõik muu tegevused, mis kahjustavad atomium internetikeskkonna mainet Teiste kasutajate ees, katkestavad komers internetikeskkonna korralikku toimimist (sh vähendavad turvalisust ja aktiivsete kasutajate arvu), vähendavad Miakro Estonia OÜ teenuste kvaliteeti ja tulu, ning rikuvad teiste kasutajate huve ja õigusi.
9. 9.2.Lepingu rikkumise korral kasutaja kohustub hüvitama Miakro Estonia OÜ-le saamata jäänud tulu, korraliku äritegevuse katkemisega seotud kulu ning maksma leppetrahvi. Leppetrahvi maksmine ei vabasta kohustuste täitmisest.
10. 9.3.atomium internetikeskkonnas mitme (rohkem kui üks) konto registreerimise ja kasutamise korral kasutaja kohustub maksma Miakro Estonia OÜ-le ka leppetrahvi iga avaldatud kuulutuse eest, mis on loodud sellelt lisakontolt.
11. 9.4.Leppetrahvi tasumine ei vabasta kasutajat käesolevates tingimustes sätestatud kohustuste täitmisest. Käesolevate tingimuste rikkumise korral võib Miakro Estonia OÜ nõuda leppetrahvi tegelikust kahjust ja rikkumise vabandatavusest sõltumata.
10. 10.
Muud tingimused
1. 10.1.Kui käesoleva lepingu tingimuste säte osutub õigusaktidega vastuolus olevaks, on leping muus osas siiski kehtiv. Õigusaktidega vastuolus oleva sätte ilmnemisel asendatakse see Miakro Estonia OÜ poolt õigusaktiga kooskõlas oleva ja esialgse võimalikult lähedase sättega.
2. 10.2.Kasutajat loetakse vastutavaks käesolevate tingimuste rikkumise eest, kui rikkumise eest vastutab kasutaja esindaja (juhatuse või seda asendava organi liige või muu teda esindav isik), keda konto kasutaja kasutas oma majandustegevuses, sealhulgas töötaja, teenistuja, käendussaaja või kasutaja klient.
3. 10.3.Kasutajat loetakse mistahes asjaolust teadlikuks või seda ette näinuks või olukorras olevaks, kus ta pidi seda teadma või ette nägema, kui asjaolust teadis või seda nägi ette või pidi sellest teadma või seda ette nägema mistahes tingimustest nimetatud isik, kelle eest kasutaja vastutab.
4. 10.4.Käesolevate tingimustes sätestatud kohustused täidetakse tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Juhul kui tingimustes sellist tähtaega sätestatud ei ole, siis hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul arvates kasutaja või Miakro Estonia OÜ poolt vastavasisulise nõude esitamisest.
5. 10.5.Juhul kui komers internetikeskkond tehnilistel põhjustel ei töötanud ja selle tagajärjel kasutajal ei olnud võimalust kasutada ostetud Miakro Estonia OÜ teenust täielikult või osaliselt, annab atomium kasutajale võimaluse kas kasutamata päevad lisada või kasutamata raha tagasi saada, kirjaliku sooviavalduse alusel, mis on edastatud hiljemalt 30 päeva pärast alates atomium internetikeskkonna töö taastamisest. Avaldus vaadetakse läbi 20 tööpäeva jooksul.
6. 10.6.Juhul kui kasutaja on kindel selles, et tema konto blokeerimine Miakro Estonia OÜ poolt on ebaõiglane, on kasutajal õigus esitada kirjalik avaldus põhjendusega Miakro Estonia OÜ-le. Avaldus vaadetakse läbi 20 tööpäeva jooksul. Juhul kui Miakro Estonia OÜ otsustab kasutaja kasuks, tema konto blokeerimine tühistatakse. Miakro Estonia OÜ jätab endale õigust avaldusele mitte vastata.
7. 10.7.Käesoleva lepingu kehtivust ei mõjuta asjaolu, et pooled ei ole kokkuleppinud tingimustes, mis on nende õiguste ja kohustuste määramiseks oluline, kui võib eeldada, et leping oleks sõlmitud ka ilma selles tingimuses kokku leppimata. Sellisel juhul kohaldatakse tingimust, mis on antud asjaolusid arvestades mõistlik, lähtudes poolte tahtest, lepingu olemusest ja eesmärgist ning heast usust.
11. 11.
Teenuste hind ja nende eest tasumine
1. 11.1.Registreerumine on tasuta. Muu teenuste kasutamine on vastavalt teenuste hinnakirjale. Kasutaja kohustuseks on teenuste hinnakirjaga tutvuda. Miakro Estonia OÜ jätab endale õiguse lisateenuste hindu mis tahes ajal muuta, ilma ette teatamata.
2. 11.2.Teenuste eest saab tasuda mitmel viisil. Kasutaja vastutab maksejuhiste korrektse järgimise eest ja nende rikkumisel Miakro Estonia OÜ ei garanteeri tasutud summade kättesaamist. Välised maksesüsteemid ei pruugi alati õigesti toimida ja sellisel juhul ei vastuta Miakro Estonia OÜ mis tahes kahjude eest, mis tulenevad tasutud summade kättesaamatusest.
3. 11.3.Makse sooritamise probleemide puhul tuleb kasutajal pöörduda teda teenindava operaatori poole.
4. 11.4.Miakro Estonia OÜ jätab endale õiguse kasutajate tasutud summadest kasutamata osasid mitte tagastada.
12. 12.
Lepingu lõppemine ja ülesütlemine
1. 12.1.Käesolev leping lõpeb automaatselt kasutaja konto blokeerimisega, kuid ei vabasta kasutajat käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmisest.
2. 12.2.Miakro Estonia OÜ omab õigust käesolev leping ühepoolselt üles öelda kasutaja konto blokeerimisega, juhul kui kasutaja ei täida oma kohustusi vastavalt käesoleva lepingu tingimustele, nõuda leppetrahvi ning esitada hagi Harjumaa kohtusse.